Laskana

de ru en lv

Par mums

 

Laskana ir koku osta, kas nodarbojas ar pap?rmalkas, kam?nmalkas un biokurin?m? - š?eldas un skaidas, skaidu brikešu un granulu vairumtirdzniec?bu. Da?u š?eldas un kam?nmalkas ražojam paši, p?r?jo produkciju iep?rkam.


 

Galven?s m?su priekšroc?bas ir neaizsalstoš? Liep?jas osta. Izdev?gais ?eogr?fiskais st?voklis un labi att?st?ta infrastrukt?ra ?auj labi apstr?d?t kravas, kas pien?k pa dzelzce?u, j?ru un sauszemi. Kop?j? plat?ba ir 7 ha, 80% nokl?ta ar dzelzbetona pl?tn?m. Uz??mumam ir dzelzce?a pievedce?š ar kop?jo garumu 366 metri uz kuru vienlaic?gi var padot un izkraut 20 vagonus. Ir 3 ostas piest?tnes, 2 piest?tnes ar kop?jo garumu 340 metri un 6.5 metrus dzi?as. Viena ostas piest?tne ir 100 metrus gara un 3.5 metrus dzi?a. Noliktavas ?ka 6000 m².

Vēsture

Latvijas - Zviedrijas kopuzņēmums “Laskana” dibināts 1993.gadā, strauji kļūstot par vienu no kokmateriālu tirdzniecības līderiem Latvijā. 1997. gada decembrī uzņēmums tika reorganizēts kā Liepājas Speciālās Ekonomiskās Zonas (LSEZ) SIA "Laskana" un 1998. gadā septembrī  uzņēmums ieguva brīvās muitas zonas statusu.

 

REKVIZĪTI

 

 

 

SIA LSEZ "LASKANA"
Adrese: Brīvostas iela 40, Liepāja
LV-3405; a/k 34, LV-3401
V.reģ. Nr. 40003135151
a/s SWEDBANK
Konts: LV23HABA0001408036969
Kods: HABALV22
a/s SEB banka
Konts: LV67UNLA0012010467528
Kods: UNLALV2X
Tālr.: (+371) 63423111
Fakss: (+371) 63424462

BEZMAKSAS TĀLRUNIS 80000717